светлина

 • 181Устрем (Болгария) — Село Устрем Устрем Страна БолгарияБолгария …

  Википедия

 • 182Юзмески, Мишо — Мишо Юзмески макед. Мишо Јузмески Дата рождения: 7 апреля 1966(1966 04 07) (46 лет) Место рождения: Охрид Гражданство …

  Википедия

 • 183Мефисто — (фел) (грч. me не, phos, photos светлина, philos пријател) мит. тој што не ја сака светлината, што се плаши од светлината лик од хебрејско христијанската митологија, суштество што не верува во доброто, лош дух, придружник на Фауст ѓавол, сатана …

  Macedonian dictionary

 • 184Ормузд — (перс. Ahura Mazda) мит. врховно божество во староперсиската маздаистичка религија според учењето на религијата на Заратустра: светлина, принцип на доброто, наспроти Ариман (Ахриман) во кој е олицетворено злото …

  Macedonian dictionary

 • 185Уриел — (хебр. Uriel) Божја светлина , мит. име на еден од четирите архангели (покрај Михаил, Рафаил и Гаврил) стои од левата страна на божјиот престол …

  Macedonian dictionary

 • 186Хефнерова свеќа — (по електротехничарот Фридрих фон Хефнер Алтенек, 1845 1904) единица за сила на светлина: силата на светлината што ја дава пламенот на Хефнеровата светилка во определени услови …

  Macedonian dictionary

 • 187аврора бореалис — (лат aurora borealis) поларна светлина …

  Macedonian dictionary

 • 188аерофотограметрија — (грч аеr, phos светлина, gramma буква, metria мерење) 1. премерување на земјиштето од авион со специјални фотографски апарати, 2. целокупната работа во врска со изработката на карти и планови врз основа на снимки на теренот од воздух …

  Macedonian dictionary

 • 189аерофотографија — (грч аеr phos светлина graphia пишување) примена на фотоапарат за перспективно снимање на разни објекти, особено на земјиште од воздух (од авион) …

  Macedonian dictionary

 • 190анакамптичен — (грч ana kampto) одбивен, што одбива (на пр, светлина, звук) …

  Macedonian dictionary

 • 191астрофотографија — (грч astron, phos, photos светлина, grapho пишува) фотографско снимање на ѕвездите, примена на фотографијата во набљудувањето на небесните тела …

  Macedonian dictionary

 • 192ахроматичен — (грч а , chroma) 1. безбоен, 2. опт што ja пропушта белата (сложена) светлина без да ja разлага на нејзините составни бои …

  Macedonian dictionary

 • 193барбакана — (лат barbacana) воj 1. потпорен ѕид, надворешно долно утврдување на бедем, 2. пропуст за вода или за светлина, 3. пушкарница, стражарска кула, 4. тавански прозорец со покривче …

  Macedonian dictionary

 • 194билукс — (лат bis двапати, lux светлина) вид светлосна реклама произведена со флуоресцентни цевки, многу добро видлива дење и ноќе …

  Macedonian dictionary

 • 195блендира — (гер. blenden) 1. заслепи/заслепува со светлина 2. при снимање на глас на магнетофонска лента или на грамофонска плоча: со оддалечување на гласот од микрофонот постигнува ефект на губење или слабеење на гласот (за да се добие ефект, на пр., на… …

  Macedonian dictionary

 • 196глорија — (лат. gloria) 1. слава, чест, пофалба 2. светол круг околу главата на светец, ореол 3. богата светлина, отсјај 4. ум. слика на отворено небо со Бог и со ангелите …

  Macedonian dictionary

 • 197декалумен — (грч. deka десет, лат. lumen светлина) десет лумена како единица мера за мерење на светлината …

  Macedonian dictionary

 • 198демаскира — (фр. demasquer) 1. симне/симнува маска 2. фиг. разобличи/разобличува, покаже/покажува некого во вистинската светлина, каков што е навистина 3. се демаскира вој. ги открива своите позиции пред непријателот …

  Macedonian dictionary

 • 199дисперзија — (лат. dispergere растури/растура) 1. физ. дробење на материите на многу ситни делчиња разлагање 2. хем. хемиска смеса во која една или повеќе материи се распрснати во некоја друга материја во вид на многу ситни честици (раствори, емулзии,… …

  Macedonian dictionary

 • 200дифозген — (грч. di, fos светлина, genesis настанок) етер на хлорната мравска киселина боев отров што предизвикува задушување …

  Macedonian dictionary